Utvandret du mellom 1960 og 1975?

Sist oppdatert: 04/09/2013 // Informasjon gjelder for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra Norge fra 1960 -1975 og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge vil få omregistrert sitt statsborgerskap fra ”norsk” til ”ukjent” i det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette ble gjennomført i løpet av august 2012.

Dersom man etter dette ikke lenger er registrert som norsk i DSF, må ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet. I den forbindelse vil du bli bedt om å fremlegge følgende dokumentasjon og informasjon:

- kopi av gammelt norsk pass

- opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Har du ikke et gammelt norsk pass, må du i tillegg oppgi;

- fullt navn

- fødselsdato

- fødested

- foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Bosatte i et annet nordisk land bes fremlegge utskrift fra landets folkeregister som må vise statsborgerskap og som også bør vise når vedkommende innvandret til dette landet.

Er du født i utlandet bør kopi av fødselsattest eller familiebok fremlegges.

Ervervelse av annet statsborgerskap

Ambassaden vil også be deg fremlegge opplysninger om eventuelt annet statsborgerskap, da det er ønskelig å avklare dette før saken tas opp med Skattedirektoratet. Kopi av dokumentasjon for utenlandsk statsborgerskap, f.eks. pass eller statsborgerbrev, eller annen bekreftelse fra myndighetene i vedkommende land må fremlegges. Du vil bli anmodet om å avklare om du har fått det utenlandske statsborgerskapet ved søknad eller samtykke på annen måte. Kommer Skattedirektoratet til at det norske statsborgerskapet er tapt i henhold til tapsregelen i statsborgerlovens § 23 eller § 7 i den tidligere statsborgerlov, vil statsborgerskapet i DSF bli rettet i overensstemmelse med den fremlagte dokumentasjon.

Underretning

Avklaring av statsborgerskapet må påregnes å kunne ta noen uker. Der statsborgerskapet blir endret tilbake til norsk, sender Skattedirektoratet straks underretning til ambassaden som da vil informere deg om dette. Blir det fastslått at du ikke er norsk statsborger, herunder at statsborgerskapet er tapt, vil du også få egen kopi direkte fra Skattedirektoratet der dette fremgår.

Andre spørsmål

Skulle du ha ytterligere spørsmål til denne omregistreringen bes du ta direkte kontakt med Skattedirektoratet på e-post skattedirektoratet@skatteetaten.no

 

Information from the Norwegian Directorate of Taxes concerning citizenship for persons who emigrated

The following Information concerns citizenship for persons who emigrated from Norway between 1960 and 1975

If you emigrated from Norway between 1960 and have not since been registered as permanently resident in Norway, you are requested to contact the Norwegian Embassy before applying for a new passport.

The Norwegian Directorate of Taxes has decided that that the citizenship of persons who emigrated from Norway in the period 1960–1975 and who have not since been registered as permanently resident in Norway will be altered from “Norwegian” to “unknown” in the National Population Register. This was done during the course of August 2012.

If you are affected by this, the Embassy will have to raise the matter with the Directorate of Taxes. You will be asked to provide the following documentation and information:

- a copy of your old Norwegian passport

- the full names and dates of birth of your parents

If you do not have an old Norwegian passport, you must provide the following information:

- full name

- date of birth

- place of birth

- full names and dates of birth of parents

If you are resident in another Nordic country, you are requested to provide a transcript from the population register of that country showing citizenship and, preferably, when you moved to the country.

If you were born abroad, you should also provide a copy of your birth certificate or family book.

Citizenship of another country

If you have since acquired citizenship of another country, the Embassy will ask you to provide information about this in order to clarify the situation before taking up the matter with the Directorate of Taxes. Documentation of citizenship of the country concerned, such as a copy of your passport or certificate of citizenship, must be provided. You will be asked to clarify whether your citizenship of the country concerned was awarded on the basis of an application or in another way. If the Directorate of Taxes concludes that your Norwegian citizenship has been lost in accordance with section 23 of the current Norwegian Nationality Act or in section 7 of the previous act, your citizenship in the National Population Register will be altered accordingly.

Notification

Clarification of your citizenship will take a few weeks. If your citizenship is reverted to “Norwegian” in the National Population Register, the Directorate of Taxes will notify the Embassy, which will then notify you. If it is decided that you are no longer a Norwegian citizen, for example due to loss of citizenship, you will receive a copy of the decision directly from the Directorate.

Further questions

If you have any further questions, please contact the Directorate of Taxes directly by email: skattedirektoratet@skatteetaten.no

 


Kilde: Real Embajada de Noruega en México   |   Bookmark and Share