Bibehold av norsk statsborgerskap

Norske statsborgere som er født i utlandet og aldri har vært registrert bosatt i Norge i lengre tid, må søke om å beholde statsborgerskapet i god tid før de fyller 22 år.

Søknaden om bibehold kan sendes når søkeren har fylt 21 år. Den adresseres til ambassaden, som vidresender den til Utlendingsdirektoratet i Oslo. Dersom direktoratet gir bevilling til bibehold av den norske statsborgerskapet, blir søkeren underrettet med brev derfra. Behandlingstid i Oslo er minst 6 måneder.

Følgende må vedlegges søknaden:
(send kun bekreftede kopier-ikke orginaler)

- Søkerens fødselsattest (gjelder bare den som er født i utlandet)
- Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
- Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
- Kopi av foreldrenes vigselsattest (gjelder dersom søkerens far er norsk)
- Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet      ( dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
- Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år
 


Bookmark and Share