Søknad om norsk personnummer

Foto: Skatteetaten.Foto: Skatteetaten

Norske statsborgere født i Mexico må søke om norsk personnummer og evt. norsk pass ved ambassaden i Mexico.

Folkeregisteret er underlagt skatteetaten. På deres hjemmesider kan du finne mer informasjon.

1. Generelle krav til dokumenter utstedt i land utenfor Norden

Hovedreglen er at originaldokumenter med unntak av pass, skal være legalisert. Det betyr at utenriksmyndighetene i det landet dokumenter er utstedt, herunder diplomatiske eller konsulære tjenestemenn i vedkommende land, bekrefter ved sin påtegning at underskriveren av dokumentet er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og at vedkommende har rett til å utferdige et slikt dokument.

Unntak: Dersom det skulle vise seg å være umulig å få gjennomført legalisering av myndighetene i det aktuelle land, kan vi godta legalisering av norsk utenrikstjenestemann.

I henhold til Haag-konvensjonen av 5.10.1961 er det utarbeidet et standardisert internasjonalt stempel for legalisering (Apostille stempel). Et dokument som er utstedt i et land som har tiltrådt konvensjonene, er dermed legalisert når det er påført ”Apostille”.

Vi krever at kopi av originaldokumenter skal være bekreftet av offentlig myndighet i Norge, notarius publicus (notary public) i utlandet eller ev. norsk utenriksstasjon. Eventuelle innsendte originaldokumenter, vil bli returnert.

For dokumenter som er skrevet på andre språk enn norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk og fransk, krever vi at personen legger frem oversettelse fra statsautorisert translatør i Norge i tillegg til originaldokumentet eller bekreftet kopi av originalen.
(Ambassaden er ikke statsautorisert translatør)

2. Krav til dokumentasjon for de som tidligere har hatt norsk pass
Følgende dokumenter må fremlegges:
* Pass eller kopi av personaliasiden i passet.

3. Krav til dokumentasjon for dem som tidligere ikke har hatt norsk pass
(Den dokumentasjonen som må legges ved søknaden, vil være avhengig av mors og fars statsborgerskap og sivilstand.)

Følgende regler gjelder:

Hvis mor er norsk borger, må følgende dokumentasjon fremlegges:

-

pass eller kopi av personaliasiden av mors pass

-

fødselsattest for barnet hvor mors og fars navn, fødselsdato og fremgår

-

pass eller kopi av personaliasiden av fars pass hvis fullstendig familierelasjon skal oppdateres i folkeregisteret. (Ikke et krav for tildeling av fødselsnummer)

Hvis far er norsk borger og gift med barnets mor, må følgende dokumentasjon fremlegges:

-

pass eller kopi av personaliasiden av fars pass

-

fødselsattest for barnet hvor mor og fars navn og fødselsdato fremgår

-

hvis mors og fars vigsel ikke er registeret i folkeregisteret, kreves det at det legges frem vigselsattest

-

pass eller kopi av personaliasiden av mors pass hvis fullstendig familierelasjon skal oppdateres i folkeregisteret. (Ikke et krav for tildeling av fødselsnummer.)

Hvis far er norsk borger, men ikke gift med mor, må følgende dokumentasjon fremlegges:

-

pass eller kopi av personaliasiden av fars pass

-

statsborgerbevilling fra Utlendingsdirektoratet. Melding om erverv av norsk statsborgerskap skal sendes til Utlendingsdirektoratet via norsk utenriksstasjon

-

kopi av fødselsattest for barnet hvor mor og fars navn og fødselsdato fremgår

-

pass eller kopi av personaliasiden av mors pass hvis fullstendig familierelasjon skal oppdateres i folkeregisteret. (Ikke et krav for tildeling av fødselsnummer.)

 

 


Bookmark and Share