Legaliseringer

Sist oppdatert: 12/03/2014 // Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet. Når et dokument legaliseres bekreftes at

  • underskriften på dokumentet er ekte
  • den som har undertegnet er offentlig tjenestemann som er bemyndiget til det (det å ha en statsautorisasjon, f. eks. en statsautorisert translatør, er ikke det samme som å være offentlig tjenestemann)
  • stempelet til den etaten som har utstedt dokumentet er ekte, og stempelet er etatens embetsstempel (rundt stempel med riksvåpen og etatsnavn).

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Ordinær legaliseringsprosess er: Dokumentet notarialbekreftes av notarius publicus (vanligvis tingretten), deretter legaliseres det av Utenriksdepartementet og så av det aktuelle lands ambassade eller konsulat. Hvem som er notarius publicus fremgår av lov om notarius publicus § 1 og forskrift om notarius publicus § 2.

Hvilke dokumenter kan legaliseres

  • Alle originaldokumenter som er bekreftet av notarius publicus med embetsstempel og signatur eller notarbekreftede kopier
  • Originale utskrifter fra Skattekontorene med embetsstempel
  • Dokumenter påført signaturer med stempel fra Fylkesmannen

I tillegg kan Utenriksdepartementet bekrefte signaturer på dokumenter fra handelskamre og utenlandske ambassader og konsulater i Norge.

Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er part i apostillekonvensjonen, se nedenfor.

Etter at Utenriksdepartementet har legalisert dokumentet med stempel og signatur, blir det returnert til avsender, som selv må sende/levere dokumentet til den aktuelle ambassade/konsulat for det landet dokumentet skal brukes i. De fleste ambassader/konsulater tar gebyr for denne tjenesten.

Legalisering foretatt av Utenriksdepartementet er gebyrfri. Ved personlig fremmøte legaliseres dokumenter fortløpende uten avtale. Vanligvis er det kort ventetid. Store bestillinger må hentes neste dag. Anmodning om legalisering mottatt per post blir returnert til avsender med vanlig A-post. Andre forsendelsesmåter må den enkelte selv sørge for.

Forenklet legalisering (såkalt "apostille")

For å unngå en lang rekke legaliseringer ble mange land i 1961 enige om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter ("apostille-konvensjonen"). Mellom land som er parter i konvensjonen er det tilstrekkelig at én offentlig instans utpekt av vedkommende land legaliserer dokumentet. I Norge gjøres dette av Fylkesmannen som påfører et spesielt apostille-stempel. Det er da ikke nødvendig å få dette bekreftet av utenlandsk ambassade eller konsulat i Norge. Oppdatert liste over land som er parter i apostillekonvensjonen, les her.

Ekspedisjon og kontaktinformasjon

Oppmøteadresse:
Kronprinsens gate 10, Oslo.
Åpningstid: kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 til 14.30. Stengt lørdag, søndag og helligdager.
Postadresse:
Utenriksdepartementet
Seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet
Legalisering
Postboks 8114-Dep.
0032 Oslo

Legg ved informasjon om hvilket land dokumentet skal benyttes i og en frankert, adressert returkonvolutt. Det må beregnes minst 4 - 5 virkedager før dokumentene mottas i retur.

Telefon: 23 95 02 22
E-post: legalisering@mfa.no


Bookmark and Share